FANDOM


באתר ישנם ערכים מומלצים. ערכים אלו הם ערכים שמופיעים בעמוד הראשי והם נחשבים לערכים הכי טובים שלנו.

אם ברצונך להמליץ על ערך כלשהו, הגב על הדף הזה עם שם הערך. פעם בחודש תתמלא טבלת סקר שתופיע בעמוד הראשי ובה כל הערכים שהומלצו. למקרה ויהיו יותר משישה ערכים, הם יועברו סינון מוקדם. הערך שלו יצביעו הכי הרבה משתמשים, יהפוך לערך מומלץ, והאחרים יוכלו להתמודד בפעם הבאה.


ערכים מומלצים

לקריאת כל הערכים המומלצים: לחצו כאן